Vefsn jeger- og fiskerforening

 

Referat fra styremøte nr. 1/2008

Møtedato:                  17.01.08

Følgende møtte:         Geir J. Mathisen, Synnøve Stenersen, Arne Rasmussen, Günther Haas, Walter Paulsen, Svein A. Johnsen, Dagfinn Brækken

Referat sendes:         Møtedeltakere og Geir Schei, Arnt E. Teodorsen, Harald Mortensen

 

SAK 1.1.08     Referat nr. 3/2007.

Sak 1.1.07. Langskarneshytta.

Etter søknad til Statskog om støtte til vedlikehold pga av økt slitasje etter at Statskog bygde vei tett forbi hytta, fikk foreningen 2000 kr og en vedovn.

 

Sak 3.4.07. Møte med hyttestyrer og undergrupper.

Møte ble avholdt for å enes om regnskapsføring og utleiesystem.

Møtedato 19.nov.

 

SAK 1.2.08     Innkomne dokument            

Fordelt reklamemateriell og regninger.

 

SAK 1.3.08     Status alle grupper, aktiviteter, arrangement, økonomi, etc.

            God aktivitet i undergruppene og flere arrangement er gjennomført.

            Bl.a. har fuglehundgruppa avholdt jaktprøve høyfjell med utgangspunkt fra Hattfjelldal. Friluftsgruppa har arrangert vintersolvervstur til Mostjønna. Studieleder med arrangementstab har gjennomført jegerprøvekurs.

 

Økonomien er under kontroll i alle undergrupper og hyttestyrer.

 

SAK 1.4.08     Skuddpremie på mårhund

Fagnemnd for utmark i Vefsn kommune har bedt kommuneadministrasjonen utrede innføring av skuddpremie på mårhund og kommunen har sendt forslaget ut på høring. Skuddpremiesatsen foreslås til kr. 500.

 

Vefsn JFF har ingen motforestilling til at det innføres skuddpremie på mårhund og vil tilkjennegi foreningens syn på revisjon av forskriften for skuddpremie.

 

SAK 1.5.08     Årsmøte 2007

Valgkomiteen, harehundgruppa, har startet arbeidet med å få på plass styrene til årsmøtet. Undergrupper og hyttestyrerer er kontaktet for å bidra til sammensetningen av respektive styrer. Det er satt frist til 25.01.08 for innlevering av forslag til valgkomiteen.

 

Hovedstyret vil i løpet av uke 7 avholde nytt styremøte med hovedvekt på årsmøtet.

 

Det tas sikte på å avholde årsmøte 2007 i første del av mars.

 

 

 

SAK 1.6.08     Annet

Samarbeidsmøte Statskog

Geir Jonny har deltatt i samarbeidsmøte med Statskog.

                        Oppsummert:

Kvoter for vinterjakt er 3 ryper (valgfri) pr. dag.

Nye regler for fiskekort. Kort gjelder for et år, dvs. fra kjøpedato og et år framover.

Direktoratet for naturforvaltning vil sende ut ny plan for Børgefjell nasjonalpark.

Innstilling fra Samerettsutvalget 2 vil bli sendt ut på høring. I denne forbindelse planlegger hovedstyret å holde medlemsmøte. Kan være aktuelt å søke bistand fra Nordland JFF ev. andre.

 

                        Kontor/lager

Ledig lokaler i Folkets hus. Walter og Geir J. kontakter huseier for innhenting av pris etc.

                       

                        Søknad fra harehundgruppa om økonomisk garanti

Harehundgruppa prøver å få opp interessen i harehundmiljøet og har i denne forb. planer om å gjennomføre en del tiltak/aktiviteter. Gruppa planlegger også å arrangere harehundprøve. Erfaringsmessig har dette tidligere blitt gjennomført i økonomisk balanse.  

 

Hovedstyret ser det som meget positivt at harehundgruppa tar initiativ til økt aktivitet og går inn for å gi 20000 kr i økonomisk garanti.

 

                        Aversjonsdresur hund-sau

Geir Jonny tar initiativ til møte mellom harehundgruppa og fuglehundgruppa for å enes om praktisk gjennomføring strømming hund/sau.

 

                        Utdanning av jegerprøveinstruktører

Studieleder Walter Paulsen ønsker å utdanne to nye instruktører og vil budsjettere dette i årets budsjett

                                  

Hovedstyret er enig i nødvendigheten med å utdanne flere jegerprøveinstruktører og samtykker budsjettering som ønsket.

 

                        Vernevedtak for Vefsna

Harald ber hovedlaget sende henvendelse til Norges JFF for å få en sentral forespørsel om hvorfor vernevedtaket utsettes.

 

Harald og Dagfinn forfatter en henvendelse til Norges JFF.

 

                        Vindmøllepark Reinfjellet

Foreningen er forespurt av SWECO Grøner as på vegne av Fred Olsen Renewables om opplysniger ang. foreningens bruk av areal som tenkes utbygget med vindmøller. Dagfinn har besvart dette.

 

 

                        Kjøp av hagle til jegerprøveopplæring

                                   Studieleder ønsker å kjøpe hagle for bruk i jegerprøveopplæringen.

 

Hovedstyret har ingen merknader til dette og ber studieleder legge innkjøp av hagle inn i årets budsjett.

                       

                        Bankkontoer og skifte av kasserere

Ved skifte av kasserere i undergrupper og hyttestyrer er det viktig at de nye kasserere tar kontakt med kasserer Synnøve Stenersen i hovedlaget for å få ordnet tilgang til undergruppenes/hyttestyrenes kontoer i Helgeland Sparebank.                                 

 

 

 

Referent

Dagfinn Brækken

22.01.08