Vedtekter

VEDTEKTER

Vedtekter for Vefsn JFF

Vedtekter for
Vefsn Jeger- og Fiskerforening
§ 1 Navn
Foreningens navn er Vefsn Jeger- og Fiskerforening, heretter forkortet VJFF.
§ 2 Formål
Foreningens formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs
gjeldende strategidokument i tillegg til:
• Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt- og fiskebestanden ved
positive tiltak på vilt og fiskestellets område.
• Å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt, fiske og friluftsliv.
• Å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.
• Å innarbeide respekt for jakt, fiske og friluftslovgivning hos allmennheten.
• Å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.
• Å arbeide for å verne naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk.
• Å drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.
• Å tilrettelegge for bevegelseshemmede og handikappede.
• Å arbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner for å nå disse
målene.
• Å arbeide for å etablere medlemsfordeler. Det skal sørges for at foreningens medlemmer
gis prisfordeler i forhold til ikke medlemmer.
§ 3 Medlemskap
Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan bli
medlem. Foreningen er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer.
Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.
Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover den perioden som kontingenten er
betalt for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år.
Styret i foreningen kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i henhold
til NJFFs sentrale vedtekter.
2
§ 4 Medlemskontingent
Medlemskontingenten vedtas av NJFFs landsmøte og representantskap. Betalt kontingent
gjelder for ett år fra betalingsdato. Kontingenten kreves inn av NJFF sentralt, som overfører
besluttet andel til foreningen.
§ 5 Foreningens/lagets styrende organer
a) Ordinært årsmøte
b) Ekstraordinært årsmøte
c) Styret
§ 6 Årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret
minst fire uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til
årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endelig saksliste
behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene senest én uke før møtet. Det skal føres
protokoll fra årsmøtet.
På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Konstituering av møtet
– Godkjenning av innkallingen
– Godkjenning av dagsorden
– Godkjenning av forretningsorden
– Valg av ordstyrer
– Valg av sekretær
– Valg av tellekorps
– Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
2. Årsmelding fra siste kalenderår
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
5. Retningslinjer for foreningsdriften
6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
7. Styrets forslag til årsplan og budsjett
8. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap
9. Valg av styre i henhold til § 8
10. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
11. Valg av valgkomite på tre medlemmer
12. Valg av revisor(er)
13. Eventuell utnevning av æresmedlemmer/hederstegn
14. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm
Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.
3
Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt
ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det
foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende
mer enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter.
Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til
stede med talerett.
§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet
det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og innkalling
må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte.
Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.
Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.
Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til
stede med talerett.
§ 8 Styret
Foreningen ledes av et styre på 12 medlemmer, samt tre varamedlemmer og skal velges av
årsmøtet for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år.
Styret består av årsmøtevalgt leder, nestleder, kasserer, sekretær og rekrutteringsleder.
Videre har leder i jaktskyteutvalget, leder i fuglhundgruppa, leder i fiskeutvalget, leder i
kvinneutvalget, leder i ungdomsutvalget samt to styremedlemmer valgt etter funksjon plass i
styret.
Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst tre medlemmer
av styret. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til
stede. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Styret er kollektivt ansvarlig for driften av foreningen/laget og for de vedtak som gjøres.
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene.
§ 9 Styrets plikter
1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og
foreningens/lagets retningslinjer.
2. Gjennomføre årsplan og andre årsmøtevedtatte saker. Forberede, behandle og fatte
vedtak i saker av interesse for foreningen/laget.
3. Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen/laget gjennom det
siste kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan
i samsvar med NJFFs strategidokument, for kommende år.
4
4. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt
eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre
ekspedering til NJFFs forbundsstyre.
5. Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre
tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.
6. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk
støtte.
7. Ivareta foreningens arkiv.
§ 10 Regnskap
Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet.
Revisjonen gir innstilling om regnskapet til årsmøtet.
Foreningen dekker reiseutgifter og eventuelle andre utgifter som representanter for
foreningen blir påført i tjeneste.
§ 11 Vedtektsendringer
Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtektsnorm. Ved endringer
i vedtektsnormen, forplikter foreningen seg til å korrigere dette i sine vedtekter på førstkommende ordinære årsmøte.
Forslag til endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse krever 2/3
flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt.
§ 12 Domsutvalg
Foreningen er forpliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFFs sentrale
vedtekter og normer.
§ 13 Utmelding av NJFF
Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter og gjøres gjeldende
fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak
må meddeles NJFF sentralt innen 1. september i året før utmeldingen.
Dersom foreningen trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse vedtektene,
kan NJFFs forbundsstyre vedta at NJFFs regionlag skal overta foreningens eiendeler på
uttrekningstidspunktet til fremme for forbundets formål i området.
§ 14 Oppløsning av foreningen/laget
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge
det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på
hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen/laget, kan NJFFs
forbundsstyre vedta at midlene skal disponeres av NJFFs regionlag til fremme for forbundets
formål i kommunen eller distriktet.
Dersom foreningen selv ikke er i stand til å gjennomføre årsmøte, tilligger det regionlagets styre å beslutte oppløsning