Vedtekter

VEDTEKTER

Vedtekter i PDF format

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING

1. FORENINGEN ER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND.

2. FORMÅL.
Foreningens formål er:
• Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt- og fiskebestanden ved positive tiltak på vilt og fiskestellets område.
• Å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt, fiske og friluftsliv.
• Å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.
• Å innarbeide respekt for jakt, fiske og friluftslovgivning hos allmennheten.
• Å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.
• Å arbeide for å verne naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk.
• Å drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.
• Å tilrettelegge for bevegelseshemmede og handikappede.
• Å arbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner for å nå disse målene.
• Å arbeide for å etablere medlemsfordeler.

3. MEDLEMSKAP.
Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem av foreningen. Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin atferd skader foreningen og dets renomme, skal suspenderes av styret i foreningen. Styret kan også nekte å ta opp i foreningen personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte. Blir medlemmer suspendert fra foreningen, skal dette rapporteres til fylkeslag og forbund.

4. KONTINGENT.
Foreningen følger NJFF’s ordning med direkte innkreving av medlemskontingenten.
Kontingenten til foreningen blir fastsatt av generalforsamlingen og skal meddeles
NJFF skriftlig.

5. FORENINGENS LEDENDE ORGAN.
Foreningens ledende organ er:
1. Ordinær generalforsamling.
2. Ekstraordinær generalforsamling.
3. Styret.

6. STYRET.
Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen.
Ved første generalforsamling står nestformann, sekretær, studieleder og et styremedlem på valg. De resterende i styret står på valg ved påfølgende generalforsamling.
Styret består av:
Formann, nestformann, sekretær, kasserer, studieleder og to styremedlemmer.
Styremøte blir avholdt når formannen fastsetter det, eller når dette blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer møter.
Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall.
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.
Styret innkaller til utvidede styremøter/medlemsmøter når dette finner dette nødvendig og hensiktsmessig.

7. STYRETS PLIKTER
1. Styret skal:
Verne foreningens interesser, forvalte midlene og verdiene samt håndheve vedtektene.
2. Legge fram for generalforsamlingen melding om virksomheten i foreningen i
siste kalenderåret, regnskap og materialliste over foreningens eiendeler samt budsjett / investeringsplan for kommende år for foreningens samlede virke
3. Framlegge for generalforsamlingen eventuelle forslag om utnevning til æresmedlemskap og tildeling av annen heder.
4. Sende årsmelding og regnskap til fylkeslag og NJFF sentralt
5. Drive aktivt ungdoms- og skoleringsarbeid.
6. Velge andre utvalg etter behov.
7. Ivareta foreningens arkiv.
8. Styret er foreningens høyeste organ mellom hver generalforsamling.

8. REGNSKAP.
Foreningens regnskapsår er årsmøteperioden.
Alle undergrupper/hyttestyrer som har egen kasse skal gjøre denne opp og levere
regnskap/konti og kopi av bevilgningsvedtak til hovedkasserer i god tid før generalforsamlingen skal avholdes. Regnskapet skal avstemmes (kontrolleres) mot budsjett/styrevedtak av hovedkasserer/regnskapskontor. Styret gir innstilling om regnskapet til generalforsamlingen.
Medfølgende regnskapene skal det foreligge en ajourført materialliste fra utvalg/hyttestyrer

9. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen 15. mars.
Generalforsamlingen kunngjøres av styret med minst en måneders varsel. Forslag til saksliste for generalforsamlingen skal følge kunngjøringen.
Saker til generalforsamlingen skal være styret i hende senest 14 dager før generalforsamlingen skal avholdes.
Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.
Vedtektsendringer kan bare behandles i ordinær generalforsamling og.
Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen.
På generalforsamlingen skal følgende behandles:
• Valg av ordstyrer/sekretær.
• Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
• Årsmelding fra siste kalenderår.
• Regnskap fra siste kalenderår.
• Styrets budsjett/investeringsplan for foreningens samlede virke.
• Medlemskontingent til foreningen.
• Valg til styrende organer
• Valg av valgkomité på 3 medlemmer.
• Innkomne forslag.
Generalforsamlingen skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.
Generalforsamlingen skal utnevne æresmedlemmer, samt gi annen heder til
medlemmer etter innstilling fra styret.
Valg skal skje skriftlig om ikke generalforsamlingen enstemmig vedtar noe annet. Stemmelikhet ved valg skal avgjøres ved lodd- trekning. Andre saker på generalforsamlingen blir avgjort ved vanlig flertall.

10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, og skal skje når minst 1/4 av medlemmene krever det. Innkalling skjer med det samme varsel som ordinær generalforsamling.
I innkallingen skal nevnes hva møtet skal behandle. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke uten 2/3 flertall av de frammøtte avgjøre annet enn det som er nevnt i innkallingen.

11. SAMMENSETNING AV UTVALG/HYTTESTYRER.
Utvalg/hyttestyrer skal bestå av:
• Formann
• Nestformann
• Kasserer
(Se note til vedtektene)

12. UTMELDING AV NJFF.
Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall ved skriftlig avstemming blant samtlige innmeldte medlemmer. Resultatet av avstemmingen skal legges fram for den følgende generalforsamling som gjør endelig vedtak.

13. OPPLØSNING AV FORENINGEN.
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsning av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for lovendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to etterfølgende ordinære generalforsamlinger. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler/verdier disponeres av fylkeslaget/NJFF til fremme av forbundets formål i foreningens distrikt.

14. NOTE TIL VEDTEKTENE.
Hyttestyrer o.a. utvalg er sammensatt av 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Styrene kan selv foreta suppleringsvalg etter behov ut over det som er fastlagt i pkt.10.
Formann i styrer og utvalg rapporterer direkte til hovedstyret og blir innkalt til styremøter etter behov. Medlemmene i disse styrer/utvalg blir valgt av generalforsamlingen for to år av gangen.
Hyttestyrene o.a. utvalg skal forvalte og utleie hytter o.a. tilbud i tråd med foreningens vedtekter. Det skal sørges for løpende vedlikehold og fornying i h.h.t. godkjent budsjett/handlingsplan.
Det skal sørges for at utleiepriser/deltakerutgifter gir VJFFs medlemmer prisfordeler i forhold til ikke medlemmer.
Kjøregodtgjørelse fastsettes som egen sak av styret for hvert driftsår. Andre pålagte oppgaver/utgifter refunderes etter framlagt dokumentasjon/regning.
Hovedstyret medlemmer kan ikke inneha andre verv i foreningen hvor det kan forekomme sammenfallende økonomiske interesser.

15. VJFFs MERKER OG HEDERSTEGN
Ordenskollegiet bestående av den til enhver tid valgte nestformann i VJFF og to æresmedlemmer innstiller til styret i VJFF på:
1. Bronsemerke.
Kan kjøpes av alle medlemmer og brukes som vanlig lagsmerke.
2. Sølvmerke.
Kan tildeles alle medlemmer som på uansett område yter god innsats fot VJFF.
3. Gullmerke.
Kan kun bæres av æresmedlemmer.
4. Æresmedlemskap.
Medlemmer som har gjort særlig fortjenestefull innsats for foreningen gjennom mange år, kan utnevnes til æresmedlemmer. VJFFs og NJFFs gullmerke samt diplom tildeles disse.

5. Ridder av storauren.
Personer som har gjort en ekstra god innsats for fiske og fiskekulturarbeidet i distriktet kan slås til RIDDER AV STORAUREN. Denne tildeles med grønt bånd og diplom.
6. Ridder av fjellrypa.
Personer som har gjort en ekstra god innsats for vilt, smått og stort, og viltstell i distriktet kan slås til RIDDER AV FJELLRYPA. Denne utdeles med grønt bånd og diplom.